TaguaTours.cz > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Podmínky na účasti na zájezdech pořádaných Tagua Tours s.r.o.

Tagua Tours s.r.o., cestovní kancelář se sídlem Italská 2, 120 00 Praha 2, IČO 278 73 757, DIČ CZ27873757 (dále jen TT) zajišťuje a poskytuje služby stravovací, ubytovací a dopravní včetně doplňkových služeb. Organizuje standardní a forfaitové zájezdy.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny zájezdy, pobyty a služby poskytované TT, pokud není jinak ujednáno ve smlouvě o zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že TT, u které služby nakupuje, je buď pořadatelem zájezdu, nebo provizním prodejcem jiné osoby. Pokud je TT provizním prodejcem objednávaných služeb, sdělí tuto skutečnost zákazníkovi.

1. Vznik smluvního vztahu

1.1 Smluvní vztah mezi TT a zákazníkem vzniká:

1. uzavřením smlouvy o zájezdu;

2. přijetím závazné objednávky zákazníkem jako objednatelem.

Zákazník stvrzuje uzavření smlouvy zaplacením stanovené zálohy a ceny zájezdu (doplatku).

1.2 Obsah služeb zahrnutých v zájezdu se stanoví dle katalogu, dle písemné nabídky, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.

2. Ceny zájezdů

2.1. Ceny zájezdů zahrnují dopravu, transfery z a na letiště v místě pobytu, ubytování a stravování podle vlastního výběru, případně program během zájezdu, průvodce u skupinových zájezdů, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu.

2.2. Ceny zájezdů pořádaných TT jsou cenami sjednanými dohodou mezi TT a zákazníkem a jsou písemně uvedeny ve smlouvě o zájezdu.

3. Platební podmínky

3.1. TT má právo na zaplacení objednaných služeb cestovního ruchu před jejich poskytnutím.

3.2. TT je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu, není-li ujednána lhůta jiná.

3.3. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby nejpozději 30 dní před odletem byl připsán na účet TT, není-li ujednána lhůta jiná.

3.4. V případě nedodržení termínu úhrady zálohy nebo ceny zájezdu zákazníkem je TT oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit a zájezd zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

3.5. Zákazník má nárok na poskytnutí sjednaných služeb jen při úplném zaplacení ceny zájezdu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění TT dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na náhradu jejich ceny ani na náhradní plnění.

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v nabídce nebo katalogu.

c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahem služeb a jejich cenou.

d) právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 6 (stornopodmínky).

e) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace).

f) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech a před nepovolanými osobami.

g) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách TT  www.taguatours.cz a také na stránkách pojišťovny.

K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout TT součinnost, které je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména ověřit platnost cestovních dokladů všech účastníků, úplně a pravdivě uvádět ve smlouvě všechny pro zájezd rozhodné skutečnosti a předložit včas TT doklady požadované pro zajištění zájezdu.

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a trvalý dohled dospělé a plně svéprávné osoby (účastníka) v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav nebo nesvéprávnost to vyžaduje.

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. těchto podmínek a zaplacení na žádost TT prokázat dokladem.

d) převzít od TT doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi.

e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů.

f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník

g) zaplatit sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů cestovní kanceláře a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce TT.

h) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb okamžitě po jejich zjištění na místě oznámit písemně TT i zástupci TT a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu.

j) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

5. Změny dohodnutých služeb, jejich právní následky a zrušení zájezdu

5.1. Změny a odchylky jednotlivých služeb TT od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu event. programu během poznávacího zájezdu.

5.2. TT neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. TT neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. TT je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet.

V takovém případě je cestovní kancelář povinna:

  • Zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu;
  • Vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění;
  • Poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

V případě, že TT zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči TT vyloučeny.

5.5. TT si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolností, které TT nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

5.6. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči TT jsou vyloučeny.

5.8. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má TT nárok na plné zaplacení ceny zájezdu.

6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

6.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků též:
- při zrušení zájezdu TT;
- při změně termínu konání zájezdu o více než 7 dní.

6.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení
povinnosti TT stanovené smlouvou nebo odstoupí-li TT před zahájením
čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník
povinen zaplatit TT režijní odstupné ve výši 2.000,- Kč za osobu.

Vedle režijního odstupného je zákazník povinen zaplatit odstupné v níže uvedené výši, pokud není ve smlouvě u zájezdu uvedeno jinak:
50 % z celkové ceny zájezdu od objednání do 30. dne před odletem
80 % z celkové ceny zájezdu od 29. dne do 7. dne před odletem
100% z celkové ceny zájezdu od  6. dne před odletem a zruší-li
zákazník zájezd v den odletu, nedostaví-li se k odletu nebo odlet zmešká.

6.4. TT má právo započíst na odstupné složenou zálohu nebo zaplacenou cenu zájezdu.

6.5. TT může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

a) Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit TT náklady spojené se zpáteční dopravou.

b) Do dvou týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna smlouvy/knihování.

c) Do dvou týdnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro TT ekonomicky neúnosné, protože skutečné náklady na uskutečnění cesty zákazníka výrazně překračují náklady rozumně předpokládané. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna cestovní/knihování.

d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým TT nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. TT má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je TT povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

6.6. Další ustanovení:
Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované TT.

6.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady TT a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

6.8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt apod.

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo ujednáno ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u TT písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká.

Při výskytu závady v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady okamžitě sdělit písemně v místě vzniku průvodci – delegátovi TT, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat nebo nevyčká-li jeho odstranění, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce – delegát TT, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není nutno reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

TT neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu TT (vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

TT neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Orgán pro mimosoudní řešení

spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce,

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

Česká republika

Tel.: 296 366 360, fax: 296 366 236, www.coi.cz

8. Povinné pojištění

TT je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, (tato smlouva je uzavřena u ERV Pojišťovny a. s. Křižíkova 237/36 a, Praha 8 původně ECP pojišťovna a.s.) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu;

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil;

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti TT v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. Cestovní pojištění zákazníka

V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven. U zájezdů vyšší cenové hladiny doporučujeme uzavřít fakultativní pojištění u Evropské Pojišťovny, které zahrnuje zrušení cesty - storno, úmrtí, trvalou invaliditu, odpovědnost za škody na zdraví a majetku, zavazadla, přerušení cesty. TT je pouze prostředníkem. V případě plnění se obrací zakazník přímo na pojišťovnu.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník poskytnutím osobních údajů k uzavření smlouvy o zájezdu souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na smlouvě o zájezdu zpracovávala cestovní kancelář Tagua Tours s.r.o., se sídlem Italská 2, 120 00 Praha 2 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. k poskytování služeb zákazníkovi a tyto uchovávala po dobu pěti let od jejich poskytnutí k řešení případných nároků zákazníka.  Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře Tagua Tours s.r.o., a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří Tagua Tours s.r.o. nabízet a poskytovat.